Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Deze gegevens mag ik, indien nodig en uitsluitend in overleg met u, gebruiken om te communiceren met de huisarts, podotherapeut of een andere collega- therapeut.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
 • met uw gegevens omga, zoals ik graag wil dat anderen met de mijne omgaan

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
 • in alle gevallen gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming

Privacy op uw zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, b.v.: ‘natuurgeneeskundige behandeling’.
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Marijke van der Vloed

Praktijk Pul-Ma.

Onderstaande formulieren zijn aanwezig in mijn praktijk:

UW PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor iedereen in de gehele EU, ook overheid en instanties. Grondslagen van de AVG zijn o.a. de rechten van privacy.

De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut en voetzorgverlener, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Alleen met uw toestemming en indien u dit wenst kunnen de gegevens uit uw dossier voor de volgende doelen gebruikt worden:

indienen o.a. bij uw zorgverzekeraar of belastingdienst.

Naar mijn mening moet men altijd weten welke gegevens er worden verzameld en hoe die worden gebruikt en dat men hierover zelf controle kan uitoefenen. Omdat ik streef naar transparantie werk ik mijn privacy beleid regelmatig bij, zodat men zelf beslissingen kan nemen over de gegevens die met mij worden gedeeld.

Wat betekent dit voor u, als cliënt in mijn praktijk?

U wordt gevraagd het toestemmingsformulier te ondertekenen waarin u mij toestemming geeft om uw persoonlijke- en relevante gegevens over uw gezondheid te mogen gebruiken in mijn cliëntendossier, zoals ik dat nu ook al doe. Tenzij anders aangekruist op het Toestemmingsformulier, ben ik wettelijk verplicht deze formulieren 20 jaar achter slot en grendel te bewaren en zal dat moeten kunnen aantonen bij controle. Indien ik niet meer in staat ben om uw gegevens te bewaren dienen ze aan een collega overhandigd te worden, die aan dezelfde voorwaarden en eisen moet voldoen. Daarmee vervalt mijn verantwoordelijkheid.

Marijke van der Vloed.                                                            

Praktijk Pul-Ma.

Toestemmingsformulier

(als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG)

Met dit formulier geef ik, ………………………………………………………………………………………………………….

geboortedatum …………………………………………..toestemming aan voet-zorgverlener en reflex- therapeut Marijke van der Vloed van Praktijk Pul-Ma om relevante gegevens over mijn gezondheid te verwerken.

Het gaat over de gegevens die geregistreerd en bewaard worden door Praktijk Pul-Ma.

U kunt één of meerdere opties aankruisen:

 • Ik geef toestemming om relevante gegevens over mijn gezondheid op te nemen in het systeem van bovengenoemde zorgverlener
 • Ik geef toestemming om relevante gegevens te verstrekken aan de huisarts of andere zorgverleners altijd in overleg met mij
 • Deze toestemming is geldig zolang ik onder behandeling ben van bovengenoemde zorgverlener.
 • Ik geef toestemming om mijn dossier te vernietigen bij de beëindiging van praktijk Pul-Ma

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de behandel -overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard, tenzij anders is aangekruist.

Lees ook het formulier wat zichtbaar aanwezig is in de praktijkruimte.

Datum………………………………….          

Handtekening cliënt:                                      Handtekening zorgverlener/therapeut:

                                                                  M.C.E. van der Vloed