Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Deze gegevens mag ik, indien nodig en uitsluitend in overleg met u, gebruiken om te communiceren met de huisarts, podotherapeut of een andere collega- therapeut.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb
 • met uw gegevens omga, zoals ik graag wil dat anderen met de mijne omgaan

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
 • in alle gevallen gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming

Privacy op uw zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, b.v.: ‘natuurgeneeskundige behandeling’.
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Marijke van der Vloed

Praktijk Pul-Ma.